MAM Past President's

Mr. A. Sundram Mudaliar

1976 – 1984

Mr. S. Annamalai Mudaliar

1984 – 2000

Mr. R. Viswalingam Mudaliar

2000 – 2004

Mr. M. Vijayakumar Mudaliar

2004 – 2011

Dato’ M. Karunanithi Mudaliar

2011 – 2016